Skrót UAVO powstał od angielskiej nazwy Unmanned Aerial Vehicle Operatr i oznacza operatora bezzałogowego statku powietrznego. W polskim prawie w ten sposób oznacza się też świadectwo kwalifikacji operatorów dronów, które uprawnia ich do wykorzystywania dronów w celach innych niż loty sportowe oraz rekreacyjne. Kto więc potrzebuje uzyskać ten rodzaj uprawnień i czy do zdania egzaminu niezbędne będzie ukończenie szkolenia na drony?

Do egzaminu, który pozwala na uzyskanie uprawnień do latania dronami powinny podejść wszystkie osoby, które chciałyby wykorzystywać drony w celach komercyjnych. Mowa tu o świadczeniu usług z wykorzystaniem dronów takich jak: fotografia i nagrania wideo z powietrza, fotogrametria, mapowanie terenów, pomiary wykonywane z dronów, monitorowanie terenów oraz prace rolnicze z wykorzystaniem dronów. Ten rodzaj usług będziesz mógł wykonywać zgodnie z prawem jedynie, jeśli będziesz posiadać świadectwo kwalifikacji UAVO, zwane potocznie licencją na drona. W przypadku lotów komercyjnych waga drona nie będzie miała znaczenia, jego operator będzie musiał posiadać uprawnienia.

Jakie uprawnienia można uzyskać w ramach egzaminu UAVO?

Decydując się na zdanie egzaminu państwowego, nadającego uprawnienia do wykonywania komercyjnych lotów, należy wybrać jeden z dwóch podstawowych rodzajów uprawnień UAVO. Zaliczają się do nich loty: VLOS – Visual Line of Sight, czyli loty dronami w zasięgu wzroku operatora oraz BVLOS – Beyond Visual Line of Sight, które oznaczają loty dronem poza zasięgiem wzroku operatora. Do drugiej grupy lotów nie zaliczają się loty FPV. Dodatkowe uprawnienia INS muszą zdobyć osoby, które chciałyby pracować jako instruktorzy. W ramach powyższych można zdobywać te dodatkowe uprawnienia pozwalające na wykonywanie lotów różną wagą bezzałogowców: do 5kg, do 25 kg oraz do 150 kg. Kolejne kategorie, które można uzyskać to kategorie bezzałogowca: UAV(MR) oznaczający wielowirnikowce, UAV(A) dla płatowców, UAV(H) dla śmigłowców oraz UAV(AS) dla aerostaty.

Jakie przepisy regulują wymóg posiadania certyfikatu UAVO?

W Polsce wymóg posiadania certyfikatu UAVO został określony w art. 95 ust. 2 pkt. 5a Ustawy z dn. 3 lipca 2020 r. – Prawo lotnicze (Dz. U. z 2012 r. poz. 933, z późn. Zm.). Szczegółowe zasady uzyskiwania opisywanego dokumentu zawarto w Rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 3 czerwca 2013 r. w sprawie świadectw kwalifikacji (Dz. U. poz. 664) oraz w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 19 września 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw kwalifikacji (Dz. U. poz. 1630), które weszło w życie 6 listopada 2016 roku. Warto też wspomnieć o tym, że szkolenie na drony jest konieczne, aby uzyskać świadectwo kwalifikacji UAVO VLOS, co zostało dokładnie opisane w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 19 września 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie świadectw kwalifikacji (Dz. U. poz. 1630). Takie szkolenie musi odbyć się w ośrodku szkoleniowym, który został wpisany na listę ośrodków szkoleniowych ULC.

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *